4x4shop.sk
 KOŠÍK
Košík:je prázdny
bez DPH:0.00 €
s DPH:0.00 €
 Vyber si z našej ponuky!

  Všeobecné obchodné podmienky

  http://4x4shop.sk


  Článok I.

  Vymedzenie pojmov

  1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Ing. Branislav ILDŽA, so sídlom Richvald 240, 085 01  Bardejov.

  2. Predávajúcim je Ing. Branislav ILDŽA, so sídlom Richvald 240, 085 01  Bardejov.

  3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

  4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

  5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

  6. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

  7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, 
   e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie
   .

  Článok II.

  Cena

  1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

  2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

  Článok III.

  Objednávka

  1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

  2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

  3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

  4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

  5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

  Článok IV.

  Platobné podmienky

  1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

   1. platba vopred na základe zálohovej faktúry - tovar bude expedovaný po prijatí           peňažných prostriedkov na náš účet,

  2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

  Článok V.

  Dodacie podmienky

  1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

  2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

  3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

  4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

  5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

  6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

   1. Slovenskej pošty, a. s.

   2. kuriérskej spoločnosti DPD SK, s. r. o.

   3. DOHODOU - vlastná preprava kupujúceho alebo predávajúceho (objemné či ťažké objednávky)

  Článok VI.

  Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

  1. Predávajúci ponúka nasledujúce možnosti prepravy:

   1. preprava Slovenskou poštou s doručením do 3 - 5 pracovných dní po expedícii z nášho skladu

   2. preprava kuriérskou spoločnosťou DPD s doručením 1 - 2 pracovné dni po expedícii z nášho sklad

  2. *predávajúci si vyhradzuje právo na prirážku k poštovnému (nadrozmerný alebo ťažký tovar, prípadne presiahnutie váhy alebo rozmeru zásielky), o čom bude pri nákupe kupujúci oboznámený.
  3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

  4. Predávajúci môže zaslať kupujúcemu tovar, ktorý je okamžite dostupný a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke. Kupujúci bude o tejto možnosti vopred oboznámený.

  5. Tovar zasielame aj do zahraničia. Cena dopravy je individuálne vypočítaná podľa objemu objednávky a aktuálnych cenníkov prepravy zmluvných prepravcov. Kupujúci je o cene dopravy vopred upovedomený         e-mailom alebo telefonicky. Kupujúci obdrží od predávajúceho na objednaný tovar a prepravu predfaktúru v eurách. Predávajúci zašle tovar kupujúcemu bezodkladne po pripísaní peňažných prostriedkov na jeho bankový účet. Do zahraničia nezasielame tovar na dobierku.

   

  Článok VII.

  Prevod vlastníckeho práva

  1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

  2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

  Článok VIII.

  Storno kúpnej zmluvy

  1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

  Článok IX.

  Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

  1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je doporučujeme vyplniť minimálne údaje s označením „ “ – hviezdičkou.

  3. Vracaný tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude z našej strany prevzatý.

  4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

  6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

  Článok X.

  Práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

  2. Kupujúci je povinný:

   1. prevziať objednaný tovar,

   2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

   3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

  3. Predávajúci je povinný:

   1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

   2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

  Článok XI.

  Ochrana osobných údajov

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobn.é údaje: meno a priezvisko, ulica a popisné číslo, PSČ, mesto - dodacia pošta, e-mail, telefónne číslo.

  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

  5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

  6. Ak kupujúci súhlasil aj so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely pri registrácii v e-shope, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

  7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už ďalej nebudeme používať na marketingové účely.

  Článok XII.

  Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

  1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

  2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

  3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

  Článok XIII.

  Záverečné ustanovenia

  1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má od 1. februára 2016 možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

  3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

  4. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

  6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

  7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 10. decembra 2016.

  Orgán dozoru

  Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa vykonáva:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
  Obrancov mieru 6
  080 01 Prešov 1 
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
  tel. č.: 051/ 7721 597 
  fax č.: 051/ 7721 596 
  e-mail: pr@soi.sk

  V Bardejove, 9. februára 2019