4x4shop.sk
 KOŠÍK
Košík:je prázdny
bez DPH:0.00 €
s DPH:0.00 €
 Vyber si z našej ponuky!

  Reklamačný poriadok

  Záruka, záručný list

  1. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  2. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.
  3. Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza doklad o kúpe, ktorý je zasielaný spolu s tovarom.
  4. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.
  5. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.
  6. Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim a o ktorých kupujúci vedel.
  7. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
  8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol tovar v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii). V prípade výmeny tovaru za nový, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
  9. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

  Zhoda s kúpnou zmluvou

  1. Predávaná vec musí mať požadovanú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, najmä musí zodpovedať záväzným  technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.

  Reklamácia a jej uplatnenie

  1. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie tovaru k iným účelom ako je určený, pôsobením nadmernou silou, nesprávnou údržbou tovaru, nesprávnou manipuláciou s tovarom, bežným opotrebením, mechanickým poškodením, či zásahom vyššej moci.
  2. Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav tovaru ihneď pri doručení. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.
  3. V prípade, že zásielka doručená doručovateľom nie je kompletná, informujte o tom okamžite doručovateľa a kontaktujte nás ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle +421 948 081 606  alebo e-mailom na adrese info(zavináč)4x4shop.sk
   Kupujúci je povinný vždy zasielať tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Reklamovaný a vratený tovar doporučujeme zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru ako poistený balík.K zásielke prosím prilože kópiu faktúry alebo záručného listu, Vaše kontaktné údaje a popis závady.
  4. Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
  5. Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu predávajúceho:
  6. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.
  7. Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie popis vady a kópiu príslušného dokladu o kúpe, prípadne záručný list ak bol vystavený. Doporučujeme využiť "Reklamačný protokol".
  8. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim.
  9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný.
  10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté  práva prislúchajú kupujúcemu aj v prípade, že ide o odstrániteľné vady, ale pre ich opätovný výskyt alebo pre väčší počet vád kupujúci nemôže tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  11. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru - najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  12. Spôsob vybavenia reklamácie môže byť:
   - oprava
   - výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru, o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru)
   - vrátenie peňazí
  13. O výsledku vybavenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom alebo doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie bude ukončené.